دکمه

دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
دکمه
سایز دکمه
دکمه کوچک
دکمه متوسط
دکمه بزرگ
دکمه خیلی بزرگ

دکمه ویژوال کامپوزر

سبک دکمه 1

رنگ های متفاوت
اندازه های متفاوت
دکمه همراه با آبکون

سبک دکمه 2

رنگ متفاوت
اندازه متفاوت
حاشیه متفاوت
بازگشت به بالا